-- poging om alle info bestaden via een programma te maken
-- Er ziten zo min mogelijke check's in dit om het CGI te gaan gebruiken .
-- Aangenomen moet dus worden dat de mapping mnr op data correct is .
-- Het aantal aftebeelden velden wordt gegeven door .txt (en niet door .mnr) .
-- hum er wordt nu gekeken naar wie van beiden het kleinst is .
-- Tweede parameter kan de mnr file zijn .
-- Er kan een MASK als derde parameter worden opgeven .
-- Dit bepaald de doorsnede tussen mnr and data velden . 
-- Een - is weglaten 0 afbeelden (indien aanwezig) 1 afbeelden en moet aanwezig zijn .
-- Het idee is dat mask[i] mnr[i] data[i] -> afbeelding 
-- Als de 1 in mask[i] geen data[i] (of geen mnr[i]) heeft wordt het gehele record NIET afgebeeld .
 
include readf.e
sequence filename
sequence fileform
sequence filemask = {}
-- get arg of the command line
sequence record
integer fileout
record = getenv("QUERY_STRING")
-- look for CGI or local generator
if integer(record)
then record = command_line()
   if length(record)>=3
   then filename=record[3]
     if length(record)>=4
     then fileform=record[4]
        if length(record)=5
        then filemask = record[5]
        end if
     else fileform=filename
     end if
   else puts(1,"Use genhtml data_filename [format_filename [file_mask]] (without .ext)\n") abort(1)
   end if
   fileout = open(fileform&".htm","w")
   if fileout<0 then puts(1,"Cann't open file .htm\n") abort(1) end if
else fileout = find('+',record)
   if fileout
   then filename = record[1..fileout-1]
     fileform = record[fileout+1..]
   else filename = record
     fileform = record
   end if
   fileout = find('+',fileform)
   if fileout
   then filemask = fileform[fileout+1..]
     fileform = fileform[1..fileout-1]
   end if
   fileout = 1
end if 

-- open file's
integer filetxt=open(filename&".txt","r")
integer filemnr=open(fileform&".mnr","r")
-- check if the file's are there
if filemnr<0 then puts(1,"Cann't open file "&fileform&".mnr\n") abort(1) end if
if filetxt<0 then puts(1,"Cann't open file "&filename&".txt\n") abort(1) end if
-- lees beschrijving
sequence mnr={}
record=readf(filemnr,',')
while sequence(record) do
 -- skip empty record's
 if length(record) then mnr=append(mnr,record) end if
 record=readf(filemnr,',')
end while
close(filemnr)
-- ende lees beschrijving

-- first record is title
-- next record is sub title
-- --  record is discription of sub title block
-- last record is html close

-- the data file first line is the title line
-- the data file next line is a sub title 
-- -- next lines are the sub title block 
-- -- UNTIL the record length equals the sub title block .
-- after that a new sub title block will be read if not there take the previeus one .

-- this means that no line of the sub title block should be equal to the
-- length of the sub title .

-- a subtitution is giving by a $ , it may be repeated .
function subdollar(sequence mnr;text)
integer location
-- indien geen sequence maak er een sequence van . n.l. $ -> {$}
if not sequence(mnr) then mnr={mnr} end if
location=find('$',mnr)
if integer(text) then text=sprintf("%d",{text}) end if
while location do
 mnr=mnr[1..location-1]&text&mnr[location+1..-1]
 location = find('$',mnr)
end while
return mnr
end function

-- declarations 
integer titleindex = 1
-- stel de subtitle is standard de lengte van de eerste subtitle .
integer lengthsubtitle
integer lengthmnrdata
integer lfilemask = 0

procedure makehtml(integer lengte)
sequence result = {}
 if lfilemask
 then for i = 1 to lfilemask do
   if filemask[i] != '-'
   then if i>lengte       -- bescherm tegen ongelijke veld lengtes
      then if filemask[i]='1'
        then result = {}
           exit
        end if
      else if filemask[i] = '0'
        then result &= subdollar(mnr[titleindex][i],record[i])
        elsif filemask[i]='1' 
           then if length(record[i])
           then result &= subdollar(mnr[titleindex][i],record[i])
           else result = {} 
             exit
           end if
        elsif and_bits(filemask[i],record[i]) -- getal AND {} = true
        then result &= mnr[titleindex][i]
        else result = {}
           exit
        end if
      end if
   end if
   end for
   if length(result) then puts(fileout,result&'\n') end if
 else for i = 1 to lengte do 
--puts(1,record[i]&'\n') ?record[i] ? i ?titleindex ?mnr
    --puts(fileout,subdollar(mnr[titleindex][i],record[i]))
     result=subdollar(mnr[titleindex][i],record[i])
     if length(result) then puts(fileout,result&'\n') end if
   end for
 end if
end procedure

-- lees data
 -- read first line of the data file
 record = readf(filetxt,',')
 if not sequence(record) 
 then puts(1,"Error in .txt file No Title record\n") abort(1) 
 end if
 -- sub $ with title
 makehtml(length(mnr[titleindex]))
 -- next record must be a sub title
 record = readf(filetxt,',')
 lengthsubtitle = length(record)
 while sequence(record) do
  if titleindex+1 < length(mnr) -- was != .
  then titleindex+=1
  else titleindex-=1
  end if
  makehtml(lengthsubtitle)
  titleindex+=1
  lengthmnrdata = length(mnr[titleindex])
  record = readf(filetxt,',') 
  -- should be a data record
  lfilemask = length(filemask) -- zet mask on
  while sequence(record) and ( length(record) != lengthsubtitle ) do
   if lengthmnrdata>length(record)
   then makehtml(length(record))
   else makehtml(lengthmnrdata)
   end if
   record = readf(filetxt,',')
  end while
  lfilemask = 0        -- zet mask off
 end while
 -- close data file
 close(filetxt)
 -- close html
 puts(fileout,mnr[-1][1]) -- sluit html af .
 close(fileout)