Districtsbestuur Noord-Nederland Uitgave : 06-01-2018
 
Dirk Pool Tel. 0597 850373 Voorzitter e-Mail : dirkpool@hotmail.com
 
W. Boer Tel. 0592 614291 Penningmeester e-Mail : penningmeester.jbn-nn@outlook.com
 
Thea Huizinga Tel . 0521 387457 Secretaris e-Mail : nn@jbn.nl
 
Cees Roest Tel . 06-46057623 Bestuurslid e-Mail : cees.roest@hotmail.com
 
Robin Neef Tel . 06-25134666 Bestuurslid e-Mail : robin_neef@hotmail.com
 
Leden van de Bondsraad Uitgave : 26-06-2018
 
Siske Kroeger Tel . 06-54618712 Voorzitter e-Mail : kroeger@live.nl
 
Julian Baas FinanciŰn e-Mail : julian.baas@topicus.nl
 
Evert Hondema Breedtesport/Tech.Zaken e-Mail : e.hondema@gmail.com
 
Eduard Kleinlugtenbelt Tel. 0523-684173 Wedstrijdzaken e-Mail : e.kleinlugtenbelt@hetnet.nl
 
Jacob Vos Tel . 0591-313319 Topsport e-Mail : vos022@zonnet.nl
 
Vervangende leden
 
Jan Maassen Tel . 050-3600510 Breedte sport e-Mail : jhbmaassen@telfort.nl
 
Districtsbestuur Ondersteunende Commissie Uitgave : 06-01-2018
 
Districts G Judo Uitgave : 12-05-2013
 
Robert Jan Roovers Tel . 0528 278285 Coordinator e-Mail : havoc_killer@msn.com
 
Districts Jiu-Jitsu Commissie Uitgave : 10-11-2014
 
J.Schuitema Tel . 050 5710140 Voorzitter e-Mail : sportschool.jaapschuitema@home.nl
 
J.F.Douma Tel . 06 51078447 Secretaris + PR e-Mail : johan.douma@planet.nl
 
L.Brouwer Tel . 06-48868750 Wedstrijdzaken e-Mail : brouwerluc@hotmail.com
 
Districts Graden Commissie Jiu-Jitsu Uitgave : 09-01-2017
 
J.Schuitema Tel . 050 5710140 Voorzitter e-Mail : sportschool.jaapschuitema@home.nl
 
M.Hoekzema Tel . 0591 677186 Secretaris e-Mail : mhoekzema@ziggo.nl
 
Districts Aikido Commissie Uitgave : 23-11-2016
 
M Koopman e-Mail : mskoopmans@home.nl
 
Merlijn Torensma promotie e-Mail : merlijn@torensma.net
 
Siewert Baar contacten e-Mail : swrtbaar@gmail.com
 
Districts Graden Commissie Judo Uitgave : 22-12-2017
 
R.van Alff Tel . 0592 345652 Voorzitter e-Mail : roelvanalff@ziggo.nl
 
H. vander Tuin Tel . 0592 271100 Secretaris e-Mail : h.vdtuin@telfort.nl
 
Peter Baas Tel . 0592 398469 Lid e-Mail : p.baas@dji.minjus.nl
 
Colin Kist Tel . 0521-517751 Lid e-Mail : colin@sportinnsteenwijk.nl
 
Jeroen Scholma Tel . 0597-647242 Lid e-Mail : j_scholma@hotmail.com
 
Districts Katatrainingen Judo Uitgave : 05-05-2004
 
Johan Slof Tel . 020 6934559 Coordinator e-Mail : jslof@jslof.com
 
District Jeugd Commissie Uitgave : 21-06-10
 
Vacant
 
Districts Wedstrijd Organisatorische Commissie NK's Uitgave : 13-06-2016
 
Dhr W Staal Tel. 0594 514811 Coordinator e-Mail : staalw@kpnplanet.nl
 
Mw. T.H. Huizinga Tel. 0521 387457 Lid e-Mail : nn@jbn.nl
 
A. Nijhoff Tel . 06-46078967 Projecten e-Mail : alexnijhoff@hotmail.com
 
Districts Wedstrijd Organisatorische Commissie Judo Uitgave : 22-12-2017
 
Vacant Voorzitter e-Mail :
 
Vacant Secretaris e-Mail :
 
Vacant Mix Teamco÷rdinator e-Mail :
 
W. Boer Tel. 0592 614291 Lid e-Mail : boerwenf@gmail.com
 
Mw. T.H. Huizinga Tel . 0521 387457 Lid e-Mail : nn@jbn.nl
 
W. Ramaker Tel . 06 13338394 Lid e-Mail : wiljan_is_online@msn.com
 
Districts Scheidsrechters Commissie Judo Uitgave : 05-10-2017
 
Vacant Voorzitter e-Mail :
 
Mw.G.van Dekken Secretaris e-Mail : grietjevandekken@hotmail.com
 
Johan Bos Tel . 0223 643324 lid e-Mail : bosj875@gmail.com;johanbos10@hotmail.com
 
J.Gietema Tel . 0519 332519 Adviseur e-Mail : j.gietema@planet.nl
 
Districts Website Redactie Uitgave : 15-05-2009
 
Mw. T.H. Huizinga Tel . 0521 387457 Co÷rdinator e-Mail : nn@jbn.nl
 
M.S. Ter Haseborg Tel . 050 3013383 Judo e-Mail : menno@fwn.rug.nl
 
J.F.Douma Tel . 0517 415669 Jiu-Jitsu e-Mail : johan.douma@planet.nl
 
EHBO Uitgave : 12-11-2013
 
Coordinator e-Mail : ehbo4judo@gmail.com
 
Districts Trainings Commissie Uitgave : 08-01-2018
 
Ambt.Secr e-Mail : j.kuin@outlook.com
 
Marcel Joling Tel . 06-48015121 Jeugd/Sen. e-Mail : marceljoling@hotmail.com
 
R.Spijkers Tel . 06 18870780 Junioren e-Mail : rw.spijkers@alfa-college.nl
 
Ger van Dalfsen Tel . 06 83568220 e-Mail : gervandalfsen@hotmail.com