Overwegingen Judo Tournooien per kompjuter

     Judo tournooi versus computer .


Er is een programma ontwikkeld waarmee het routine werk voor een judo tounooi 
kan worden verkleind . 
Iedere automatisering beperkt de persoonlijke interpretatie vrijheid.
Zeker als men bedenkt dat een tournooi georganiseerd wordt door vrijwilligers 
en iedere organisatie zijn eigen goed werkend systeem heeft 
uitgekristaliseerd. Het voortestellen programma zal daarom geen nieuw licht 
werpen op het organiseren doch kan gezien worden als een verzameling van 
algemeen toegepaste methoden. 
De ontwikkeling is begonnen omstreeks 1982 en daarna schokkenderwijs 
geevalueerd. 
De nu te beschrijven versie maakt onderscheid, tussen kampioenschappen en 
tournooien betreffend de te gebruiken gegevens bestanden.
De huidige versie is wat men tegenwoordig zou betitelen als gebruikers 
onvriendelijk daardoor heeft het een hoge graad van overdraagbaarheid 
gekregen (computer onafhankelijk) en is niet interactief. 
Tevens wordt gebruik gemaakt van voor iedere computer leesbare gegevens 
(ASCII) bestanden .
( ASCII betekend : American Standard code for Information Interchange )


       Algemene bewerkings volgorde .

1  gegevens bestand ; wijzingen / aanmaken

2  selecteren van deelnemers uit gegevens bestand

3  statestiek deelnemers

4  betalings overzicht

5  deelnemers aan poule verdeling toewijzen

6  poules aan mat/weegtijd/speeltijd toewijzen

7  overzicht organistatie

8  printer overzicht ver./sp.sch. van deelnemers

9  printer deelnemers kaarten

10  aanmaken van een deelnemers reeds ingedeeld bestand

11  printen van weeglijsten

12  printen van poulesDe hierboven genoemde punten worden behandeld en vergezeld van kommentaar 
waarom gekozen is voor deze benadering.
Men bedenke dat de verklaarde benaderingen een verzammeling is van fieten 
zoals zij praktisch worden toegepast.
Over de benadering kan men discuseren, doch het is een feit dat de invalshoek
van de ene organisatie verschilt van de andere.

B.V. Het feit waarom kiest de organisatie voor een eliminatie system en niet 
voor halve kompetitie is een benadering hoe de wedstrijden moet worden 
opgezet uit het oogpunt van de organisatie.


      1  Gegevens bestanden.

Minimaal dienen we te beschikken over deelnemers gerepressenteerd door 
Naam,Geb,Gewicht.
Een verzameling deelnemers is verbonden aan een Ver./Sp.school.
Een ver/Sp.school moet minimaal gerepresenteerd worden door
Naam,Betaald-bedrag,Correspondentie-adres.
Een verzameling van Ver./Sp.school is verbonden aan een tournooi beschrijving.
De tournooi beschrijving bevat minimaal de inschrijfprijs en de plaats en 
datum van plaatsvinden en de max. en min geb.jaar en gewichten voor jongens 
en meisjes.
Aan dit bestand wordt nog toegevoegd een beschrijving van de poule indeling.
Er is tot nu toe gesproken over een minimaal bestand in het nu volgende wordt
ingegaan op de in dit programma toepast beschrijving.
In de inleiding is gesproken over het onderscheid tournooi en kampionschappen.
Onder kampionschappen worden die evenementen verstaan welke een vervolg hebben
op nationaal niveau. Onder een tournooi worden die evenementen vestaan welke 
door een Ver./Sp.School, district, of als onderling worden georganiseerd.
Dit onderscheid komt voort uit de praktijk n.l. kampionschappen dienen de 
volgende gegevens te bevatten. 
Voornaam,Achternaam,adres,postcode,plaats,geb.jaar,pasnummer,
aangesloten bij ver./Sp.School,gewicht.
De reden hiervoor is voor als nog onduidelijk door pasnummer inpricipe 
voldoende moet zijn! 
De gegevens voor een tournooi moeten praktisch gezien bestaan uit , 
Voornaam , Achternaam , geb.jaar , gewicht , band.
Bijde gegevens moeten voorzien worden van het jaar waarin zij het laatst zijn 
geactiveerd,en een activatie sleutel. 
De overweging hiervoor is dat een ‚‚n maal aangemaakt bestand meerdere keren 
(jaren) gebruikt kan worden. Tevens kan aan iedere deelnemer een
sleutel worden meegegeven ten teken dat hij/zij dan-graad punten kan krijgen. 
De motivatie dat steeds gesproken wordt over gewicht en niet over 
gewichtsklasse is dat bij het geven van het gewicht een statisch overzicht 
teverkrijgen is betreffen verdeling gewicht/geb.jaar . Men kan gaan indelen 
in gewichtsklassen of indelen naar gewichtsklassen welke vooraf bepaald zijn.
Juist door de gewicht/geb.jaar overzichten te bewaren kan men inzicht 
krijgen of de gebruikte gewichtsklassen wel voldoen ten opzichte van de 
deelnemersverdeling.

      2 Selecteren van deelnemers uit gegevensbestand

Zoals is opgemerkt moet het deelnemers bestand meerdere malen bruikbaar zijn. 
Daartoe zijn er aktieve en nietactieve deelnemers in het bestand. In deze 
fase worden naast de algemene tournooi gegevens de deelnemer welke 
geactieveerd zijn ingelezen inclusief de bijbehoorende Ver./Sp.School. 
Zijn er deelnemers bij welke niet voldoen aan de gestelde tournooi eisen dan 
moeten deze gemarkeerd worden. Dit om ze later in de overzichten aan de 
organisatie meetedelen. Ook wordt in deze fase de betalingen welke moesten
worden voldaan per Ver./Sp.School bepaald. Deelnemers welke niet voldoen aan 
de gestelde tournooi eisen worden niet mee geteld. Na deze fase beschikken we 
over alle deelnemers en alle Ver./Sp.School welke hebben ingeschreven uit 
het totale bestand.
      3 Statestiek deelnemers

Het woord statestiek is hier wel erg zwaar beter is te zeggen een inzicht te
verkrijgen in hoe deelnemers verdeeld zijn over gewicht t.o.v. geb.jaar. 
Dit wordt gemaakt voor jongens en meisjes afzonderlijk. 
Dit geeft nu twee grafieken , een jongens en een meisjes , waarin is uitgezet 
de gewichten tegen de geb.jaren en op ieder intersectie van deze twee staat 
het aantal voorkomende deelnemers. Dit is mede gedaan daar een organisatie 
als vorens de deelnemers intedelen wil bepalen hoe de verdeling van de 
deelnemers uitpakt. 
B.V om tevoorkomen dat men poules van 1 of 2 deelnemer(s) krijgt doch ook om 
poules van 30 te kunnen verkleinen door andere gewichts klasse grenzen te 
nemen. Heeft de organisatie bij zijn / haar uitnodiging reeds een poule 
verdeling ( in klassen ) opgegeven dan kan zij toch uit de verdeling lezen 
welke klassen samengevoegd c.q gesplitst moeten worden. 
En zij kan over de jaren heen zien of het wenselijk is de poul verdeling te
herzien. De organisatie moet indien zij de pouleverdeling bij de uitnodiging 
meestuurt niet vergeten toetevoegen dat de organisatie ter alle tijde het 
recht heeft de poule verdelingen te wijzigen.

      4 Betalings overzicht

Het is voor de organisatie handig te weten welke Ver./Sp.school 
te weinig / teveel hebben betaald. 
En tevens wat moet binnen kommen en wat reeds is binnen gekomen. 
Welk standpunt men inneemt bij geen of teweinig betaalen is iets waar iedere
organisatie anders overdenkt. Algemeen gezegt kan men stellen dat als de 
overzichten van deelnemers + kaartjes naar de Ver./Sp.School worden verstuurd, 
hier tevens een opmerking over betalings onjuistheid in wordt mee gegenereerd.

      5 Deelnemers aan poules toewijzen

Hiertoe moeten we eerst definieren wat de minimale gegevens structuur voor 
een poule is.
Deze bestaan uit:
         E1 grenzen geb.jaren (bv van '78 tot '72)
         E2 grenzen gewicht (bv van 56Kg tot 61Kg)
         E3 weegtijd, Wedstrijd duur
         E4 aanvangstijd, matnummer
         E5 poulnummer, poulesoort (j=jongens, m=meisjes)
         E6 poulesysteem (Halve kompetitie , Eliminatie )

Om de deelnemers te kunnen toewijzen moet gegeven zijn E1,E2 en E5. 
Nu kan aan iedere deelnemer een poule worden toegewezen. 
Tevens wordt per poul bijgehouden hoeveel deelnemers deze bevat. 
E2 kunnen (zullen) deelnemers zijn welke aan geen enkele poule verdeling 
voldoen deze worden aan de organisatie mee gedeeld. Deze situatie kan 
door de volgende oorzaken ontstaan. 
De deelnemer heeft geen gewicht / geb.jaar opgegeven of onjuist is ingevoerd. 
Voor deze deelnemer(s) is geen poule gemaakt. Een laatste oorzaak is dat 
vooral bij jeugd met boven grenzen voor gewicht wordt gewerkt, 
d.w.z geen + klasse met oog op de veiligheid.
Op grond van hat aantal deelnamers per poule kan men het aantal wedstrijden 
en dus de wedstrijdduur van een poule bepalen. Dit is nodig om het verloop 
van de dag en de mat indeling te kunnen bepalen. De organisatie zal nu eerst 
moeten bepalen welk poule systeem men gaat toepassen. Men kan kiezen uit 
halve kompetitie of eliminatie (z.g.n. K.O. systeem met herkansing).
De halve kompetitie kent een maximale poule blok van 5 deelnemers en een 
poule grote van 3 poule blokken. Zijn er meer deelnemers aanwezig worden er 
automatisch meerdere poules gemaakt. Tevens wordt zo lang mogelijk vermeden 
dat deelnemers van een Ver./Sp.School in het zelfde poule-blok terecht komen.
Het argument geen poule groter dan 15 deelnemers te maken is in praktijk een 
probleem met de beschikbare tijd. Ten tweede de overweging dat deelnemers 
komen om te judo‰n dus wedstrijden willen maken. Het betekend ook dat bij 
15 deelnemers of beter gezegd bij 3 poule blokken de eerste en de tweede 
overtelaten gaan naar de halve finale (2x3) hier van gaan weer de eerste en 
de tweede mee over naar een finale(1x4). Ten derde is het een psychologisch 
probleem nl. ouders (grootouders e.d) willen hun kroost zien sporten en is 
het eliminatie systeem niet verkoopbaar. In dit verband is het ook verstandig 
als een poule 6 deelnemers bevat dit niet teverdelen in 2x3, doch in 1x6 
(kost alleen tijd). Het eliminatie systeem, is gezien bovenstaande, prestatie 
gericht. Als een deelnemer tweemaal verliest kan deze naar huis gaan. 
Het geeft bij grote deelnemers aantal in een gew/geb.jaar poule een 
‚‚nduidige winnaar. Vandaar ook de term kampioenschap. 
Het systeem is nu zo gedefineerd dat voor een deelnemers_aantal onder de 7
een halve kompetitie gemaakt , daar boven wordt het eliminatie systeem 
toegepast (tot maximaal 64 deelnemers).
Bij eliminatie worden deelnemers van een Ver./Sp.School zo ver mogelijk van
elkaar (qua wedstrijd) verwijderd waarbij de plaatsing pseudo-random is.

      6 Poules toewijzen aan mat / weegtijd

Wetende de poule_duur en het aantal matten zal men poules toewijzen aan 
matten. Daarmee ligt de weegtijd / speeltijd vast. 
Algemeen is het advies weegtijd een uur voor de speeltijd tedoen plaats 
vinden. In de toewijzing van poule naar matten zijn twee methoden bekent:
   a. speelduur in vaste tijd blokken verdelen.
   b. per mat een doorlopende pouletijd toetekennen 
    (niet teverwaren met doorlopende speeltijd).
In het eerste systeem zijn mogelijk tot ‚‚n prijs uitreiking aanwezig 
terwijl het tweede systeem een doorlopende prijsuitreiking mogelijk maakt. 
Hoe de organisatie dit probleem oplost is niet goed gedocumenteerd. 
Wel is bekent dat het probleem erop neer komt een veld van k bij n, optimaal 
te vullen met elementen 1 bij z. (dit probleem is bekent bij schnijden van 
staalplaten, vouwen van golfkarton). Tevens is een bijkomend probleem dat
organisatie's als eis stellen dat deelnemers welke onjuist zijn opgegeven 
kunnen worden overgepouled. Dit betekend dat het vinden van een oplossing ook 
afhankelijk is van de volgorde van de poules. De volgorde wordt dan bepaald 
door het gewicht, binnen een gegeven geboortejaren indeling . 
De huidige programma versie geeft een gesoorteerde lijst van poule's 
op volgorde van geb.jaar,gewicht en laat de indeling over aan de organisatie. 
Betreffende dit onderwerp in een (expirimenteel) programma gemaakt dat 
globaal als volgt werkt. 
Men neme (net als een kookboek) een aantal matten = M een blokspeelduur = B. 
Een gesoorteerde lijst van poule's met speeltijden van 1 tot k. 
Men maakt nu een vulling voor matten met een tijd van B uit de elementen 
van de poule 1 - j waarvoor j <= k is. Dit herhaald zich tot alle poule's
geplaatst zijn op een mat. Men kan dit verfijnen (optimaliseren) door de 
poule's te ordenen in sets van geordende poule's van geboortejaren . 
De resultaten zowel per computer als met de hand uitgevoerd lijken veel 
belovend.
       7 Overzicht voor de organisatie

De informatie die een organisatie zou moeten hebben bestaat uit :
   1E aantal deenemers jongens, meisjes.
   2E aantal Ver/Sp.Scholen.
   3E betaling , Ver./Sp.scholen, aantal jongens,aantal
     meisjes, aantal coachkaarten.
   4E poule's weegtijd speelduur.
   5E deelnemer welke uitgesloten zijn.

       8 Overzicht Ver./Sp.School van deelnemers

Het getuigd van een goed inzicht iedere Ver./Sp.School een overzicht te 
sturen van hun deelnemers. Met vermelding van poule-gew.klasse weegtijd.

       9 Printen deelnemers kaart

Hierop moet minstens vermeld staan: wie het organiseerd, waar het plaats vind.
Deelnemer; naam, geslacht, geb.jaar, gewicht, welke Ver./Sp.school. 
Tevens moet worden vermeld: gewichtsklasse, weegtyd, aanvangtyd, tot 
wanneer men gewichts wijzigingen kunt door geven en waar. 
Tevens kunnen coach/begeleiders kaarten worden aangemaakt.

       10 Ingedeeld deelnemersbestand

Als men er van uitgaat dat nadat de kaartjes verstuurd zijn er 
wijzigingen kunnen ontstaan in de opgegeven gewichten. 
En als de Organisatie heeft verklaard in hun uitnodiging dat tot een
bepaalde datum de opgegeven gewichten mogen worden gewijzigd dan mogen 
deze wijzigingen de bestaande indeling (naar mat en tijd) niet veranderen. 
Veranderingen geven uiteraard een gewijzigde poule-wedstrijdtijd. 
Hiertoe wordt nu een bestand aangemaakt bestaande uit alle deelnemers uit 
het oorsprongkelijke bestand met als toevoeging de poule toekenning. 
Iemand die nu gewijzigd wordt krijgt in het nieuwe bestand alleen een
andere poule. Het programma weet het onderscheid tussen de bestanden. 
Een ingedeeld bestand maakt geen poule verdelingen (hoogsten splitst het 
poules in delen) waardoor poule mat weegtijd gehandhaafd blijft.

       11 printen van weeglijsten

De weeg kommissie dient een lijst tekrijgen bevattende de gewichts klasse, 
weegtijd, weegduur met de deelnemers opgegeven gewicht (voor statestiek) 
eventueel Ver./Sp.School naam .

       12 printen van poules

De poule's worden nu afgebeeld in halve kompetie en / of eliminatie (met 
herkansing).
Men kan diskuseren over hoe dit moet gebeuren en wel voor het tournooi of 
tijdens het toernooi. Het lijkt interessant dit tijdens het tournooi te doen, 
maar oh-whee als er een stroomstoring onstaat. 
Als men voor het tournooi deze gegevens maakt kan men de eventuele wijzingen 
die ontstaan op het tournooi eenvoudig met behulp van stickers bijwerken.

       13 Enige technische gegevens.

Het programma kan maximaal 1600 records bevatten.
Een deelnemer is 1 record (een deelnemer met paspoort e.d. 2 records). 
Een pouleverdeling is 1 record. Een Ver./ Sp.School is 2 records. 
Is uw tournooi groter dan 1600 records dan maken ze er maar 
1999 records van (afhankelijk hoeveel geheugen uw computer heeft.)

       14 Geschiedenis .

De eerste versie is geschreven in Fortran op een Perkin Elmer (3200 systeem)
onder OS32 . Het wordt daarna verplaatst naar een Cyber onder NOS/VE .
Vandaar verhuist het naar zowel de PC (metname XT(8086)) onder DOS 2.x en
hoger en naar de SUN onder UNIX . Bij al deze platform veranderingen zijn
drie problemen gekonstateerd teweten : a) terminal definitie's , 
b) wat beschouwd het o.s als 'direct access file' , c) hoe wordt de tijd
gelezen . Bij de versprijding van het programma blijken de printer's 
een probleem te worden gezien de slechte standarisatie .